Kontakt
We think you might be interested in Bilfinger %s website.
Otherwise select the country you are interested in here.
+

Ład korporacyjny

Ład
korporacyjny

W ramach naszej działalności przestrzegamy powszechnie uznanych zasad odpowiedzialnego postępowania. Dla Bilfinger oznacza to przede wszystkim odpowiedzialne zachowanie wobec akcjonariuszy, pracowników, partnerów biznesowych, społeczeństwa i środowiska. Określa również działania kadry kierowniczej Bilfinger SE, a w szczególności organów zarządzających. Odnosi się do całego systemu zarządzania i kontroli spółki, w tym jej organizacji, zasad i wytycznych zarządzania przedsiębiorstwem, a także wewnętrznych i zewnętrznych mechanizmów monitorowania i kontroli.

Kompleksowy i przejrzysty ład korporacyjny zapewnia odpowiedzialne, zorientowane na wartości i zrównoważone zarządzanie i nadzór nad spółką. Stanowi podstawę trwałego sukcesu biznesowego i sprzyja zaufaniu wśród naszych akcjonariuszy, pracowników i klientów, a także naszych partnerów biznesowych i rynków finansowych. W Bilfinger postrzegamy dobry ład korporacyjny jako wszechstronny temat, który jest nierozerwalnie związany z innymi aspektami zrównoważonego rozwoju.

Nigdy nie idziemy na kompromisy w sprawie uczciwości

Masz wiedzę o jakichkolwiek naruszeniach lub obawach dotyczących znanych lub podejrzewanych naruszeń Kodeksu postępowania Bilfinger?

Skontaktuj się z odpowiednią osobą lub skorzystaj z naszej poufnej linii zgłaszania nieprawidłowości

Kodeks postępowania

Oświadczenie w sprawie zasad dotyczących praw człowieka

Poufna linia zgłaszania nieprawidłowości

 

Zwalczanie korupcji

Przeciwdziałanie korupcji i łapówkarstwu  

Bilfinger jest zaangażowany w walkę z korupcją i łapówkarstwem. Zachowania korupcyjne są sprzeczne z naszymi wartościami. Jesteśmy również przekonani, że korupcja podważa relacje biznesowe, zakłóca konkurencję i naraża firmy i osoby prywatne na niepotrzebne ryzyko.

System zarządzania zgodnością Bilfinger ma na celu unikanie naruszeń zasad poprzez środki zapobiegawcze, rozpoznawanie wszelkich wykroczeń na wczesnym etapie oraz szybkie i konsekwentne reagowanie. System zarządzania zgodnością składa się głównie z następujących elementów:

  • Kodeks postępowania oraz oświadczenie w sprawie zasad dotyczących praw człowieka dla wszystkich pracowników Bilfinger na całym świecie
  • Wytyczne dotyczące zgodnego z przepisami zachowania, na przykład w kontaktach ze stronami trzecimi, przyjmowania lub wręczania prezentów oraz w przypadku konfliktu interesów.
  • Szkolenia dla pracowników oraz obszerne porady i informacje na wszystkie tematy i procesy związane ze zgodnością, w tym kwestie antykorupcyjne i antymonopolowe.
  • Monitorowanie i weryfikacja list sankcyjnych, embarg i kontroli eksportu
  • Wsparcie w zakresie zgodności z przepisami HR, np. konflikty interesów, badanie uczciwości (potencjalnych) pracowników
  • Kodeks postępowania dostawców i monitorowanie zgodności w zakresie zakupów
  • Regularna analiza ryzyka w zakresie przeciwdziałania korupcji/łapówkarstwu, prawa konkurencji, a także przegląd listy sankcji, embarga i kontroli eksportu.
  • Jednolity system kontroli wewnętrznej w całej Grupie
  • Wsparcie operacyjne naszych regionów i oddziałów ze strony pracowników ds. zgodności na miejscu dla pracowników Bilfinger i zewnętrznych sygnalistów
  • Rada ds. Compliance składająca się z zarządu i kierowników działów. Rada ta monitoruje i zarządza organizacją i wdrażaniem Systemu Zarządzania Zgodnością.

Nasz system zarządzania zgodnością nie pozostaje statyczny. Nieustannie weryfikujemy i optymalizujemy jego skuteczność i wydajność, aby sprostać zmieniającym się wymogom regulacyjnym, zmianom rynkowym i biznesowym, a także wymaganiom naszych klientów.

Nasze moduły szkoleniowe w zakresie compliance obejmują szkolenia na miejscu i programy e-learningowe, w których przekazywana jest wiedza i omawiane są studia przypadków. Łączna liczba osób w grupie docelowej poszczególnych szkoleń czasami różni się znacznie z roku na rok w wyniku wieloletniej koncepcji szkoleniowej.

Wskaźniki naruszeń zgodności

ZGŁOŚ NIEPRAWIDŁOWOŚĆ

 

Czy wiesz o jakichkolwiek naruszeniach lub masz podejrzenie naruszenia Kodeksu Postępowania? Bilfinger stosuje politykę zerowej tolerancji dla wszelkich naruszeń Kodeksu Postępowania i w związku z tym zachęca pracowników i innych interesariuszy do zgłaszania wszelkich wątpliwości.

W takiej sytuacji należy skontaktować się z przełożonym lub współpracownikami z innych działów, takich jak dział kadr, dział zgodności korporacyjnej lub inną zaufaną osobą w firmie Bilfinger.

POUFNA LINIA ZGŁOSZENIOWAJeśli którykolwiek z tych kanałów jest dla Ciebie niewygodny lub jeśli nie jesteś pracownikiem Bilfinger, możesz skorzystać z naszej Poufnej Linii Zgłoszeniowej, składającej się z elektronicznej skrzynki pocztowej i infolinii telefonicznej, 24 godziny na dobę, 365 dni w roku, działającej w wielu językach.

Poufna Linia Zgłoszeniowa jest zarządzana przez niezależnego dostawcę usług.
 
00800 - B-I-L-F-I-N-G-E-R 
(00800 - 245 34 64 37)

Jeśli nie możesz skontaktować się z infolinią, sprawdź, czy w Twoim kraju obowiązuje inny numer. Jeśli tak nie jest, kliknij link, aby uzyskać dostęp do naszej elektronicznej skrzynki pocztowej.

 

Dowiedz się więcej
captcha
Wiadomość do
captcha