Contact
We think you might be interested in Bilfinger %s website.
Otherwise select the country you are interested in here.
+

Privacyverklaring

Gegevensbescherming in één oogopslag

 

De Bilfinger-bedrijvengroep ('Bilfinger') neemt de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Bilfinger behandelt uw persoonsgegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en deze privacyverklaring.

Deze privacyverklaring bevat informatie over (i) wat er met uw persoonsgegevens gebeurt wanneer u deze website bezoekt, (ii) hoe Bilfinger uw persoonsgegevens verwerkt wanneer u interactie hebt met Bilfinger via sociale media en (iii) hoe Bilfinger persoonsgegevens van zakenpartners verwerkt.

I. 

Wie we zijn, hoe u contact kunt opnemen met Bilfinger en wat uw recht zijn

II.

Speciale informatie voor websitebezoekers

III.

Speciale informate voor mensen die contact hebben met Bilfinger via sociale media

IV.

Speciale informatie voor zakenpartners

V.

Informatie over updates van deze privacyverklaring

I. Wie we zijn, hoe u contact kunt opnemen met Bilfinger en wat uw rechten zijn

1. Wie zijn wij en hoe kunt u contact met ons opnemen?

De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is


Bilfinger Industrial Services Nederland B.V.
Waalhaven Oostzijde 123
3087 BM Rotterdam / Postbus 53225; 3008 HE Rotterdam
Nederland

Bilfinger Height Specialists B.V.
Weg en Land 48
2661 KR Bergschenhoek
Nederland

Bilfinger ROB
Boereveldseweg 4 (Haven 1062)
2070 Zwijndrecht
België

Bilfinger Tebodin B.V.
Laan van Nieuw Oost-Indië 25
2593 BJ Den Haag
Nederland


(in deze privacyverklaring: 'we/wij', 'ons/onze')
 

Als u vragen hebt over deze privacyverklaring of de verwerking van uw persoonsgegevens in het algemeen, kunt u per e-mail contact met ons opnemen via dataprivacynospam@bilfinger.com.

2. Hoe kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming?

We hebben een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld voor ons bedrijf.

U kunt contact opnemen met deze functionaris per e-mail via dataprivacynospam@bilfinger.com of per telefoon via +49 (0)621 4690.

3. Welke rechten hebt u met betrekking tot uw persoonsgegevens?

U hebt de volgende rechten, mits aan de relevante wettelijke vereisten wordt voldaan: 

3.1    Recht van inzage van de betrokkene (Art. 15 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming ('AVG')). U kunt informatie opvragen over de verwerking van uw persoonsgegevens en een kopie van de persoonsgegevens die het onderwerp zijn van de verwerking, op voorwaarde dat een dergelijke kopie geen negatieve invloed heeft op de rechten en vrijheden van anderen.

3.2    Recht op rectificatie (Art. 16 AVG). U kunt verzoeken om rectificatie van uw persoonsgegevens die onjuist zijn en/of om aanvulling van dergelijke gegevens die onvolledig zijn.

3.3    Recht op gegevenswissing ('recht op vergetelheid') (Art. 17 AVG). U kunt in het bijzonder verzoeken om het wissen van uw persoonsgegevens als (i) de persoonsgegevens niet langer noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt, (ii) u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking en er geen doorslaggevende gerechtvaardigde belangen zijn voor de verwerking, (iii) uw persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt of (iv) uw persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij zijn onderworpen. Het recht op wissen is echter niet van toepassing als de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

3.4    Recht op beperking van de verwerking (Art. 18 AVG). U kunt verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens (i) gedurende de periode waarin wij de juistheid van uw persoonsgegevens verifiëren, indien u de juistheid van dergelijke gegevens hebt betwist, (ii) indien de verwerking van uw persoonsgegevens onwettig is en u verzoekt om beperking van de verwerking in plaats van verwijdering van de gegevens, (iii) indien wij de persoonsgegevens niet langer nodig hebben, maar u de gegevens nodig hebt om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen; of (iv) indien u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking totdat is geverifieerd of onze gerechtvaardigde gronden zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden.

Als de verwerking is beperkt, verwerken we de betreffende gegevens - afgezien van opslag - alleen met uw toestemming of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen of voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om redenen van zwaarwegend algemeen belang van de Europese Unie of een lidstaat van de Europese Unie.


3.5    Recht op overdraagbaarheid van gegevens (Art. 20 AVG). U kunt ons verzoeken om uw persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt te verstrekken in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat, voor zover de verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming of een contract en de verwerking wordt uitgevoerd door geautomatiseerde middelen; in deze gevallen kunt u ook verzoeken om de persoonsgegevens rechtstreeks over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, als dit technisch haalbaar is.


3.6    Het recht om toestemming te allen tijde in te trekken (Art. 7 (3) zin 1 AVG). U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken voor de toekomst, voor zover de verwerking is gebaseerd op uw toestemming, zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming voorafgaand aan de intrekking ervan.

3.7 Recht van bezwaar (Art. 21 AVG)

Recht van bezwaar

U hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken, vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen, tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van onze gerechtvaardigde belangen of die van een derde.

Wij zullen uw persoonsgegevens dan niet langer verwerken voor het doel waartegen u bezwaar hebt gemaakt, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking noodzakelijk is voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

Voor zover uw persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van direct marketing, hebt u het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens ten behoeve van dergelijke marketing.

Als u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing, zullen wij de persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken.

 

3.8    Frankrijk - recht op digitale nalatenschap. Als u in Frankrijk woont, hebt u het recht om (algemene of specifieke) richtlijnen op te stellen over de bestemming van uw persoonsgegevens na uw overlijden.

3.9    Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. U kunt een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit, in het bijzonder in de lidstaat van uw gebruikelijke woonplaats, uw werkplek of de plaats van de vermeende inbreuk, als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens inbreuk maakt op de AVG. De contactgegevens van de Europese autoriteiten voor gegevensbescherming ziet u hier.

Als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de AVG, kunt u ook eerst contact met ons opnemen via onderstaand e-mailadres.
 

Gelieve uw verzoeken om deze rechten uit te oefenen (met uitzondering van het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit) te richten aan dataprivacynospam@bilfinger.com.

II. Speciale informatie voor websitebezoekers

Hieronder vindt u informatie over hoe wij de persoonsgegevens van websitebezoekers verwerken.

1. Waar verzamelen we uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen uw persoonsgegevens wanneer u de website gebruikt, erop navigeert, de zoekfunctie gebruikt en/of contact met ons opneemt via de website. Dit betreft in het bijzonder de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • Identificatiegegevens (als u contact met ons opneemt via de website): zoals uw voor- en achternaam;
 • Contactgegevens (als u contact met ons opneemt via de website): zoals uw e-mailadres en telefoonnummer;
 • Communicatiegegevens (als u contact met ons opneemt via de website): zoals het bedrijf waarvoor u werkt of namens wie u contact met ons opneemt, het land waarin u gevestigd bent en de inhoud van uw bericht;
 • Serverloggegevens: Het browsertype en de browserversie van de browser die u gebruikt, het besturingssysteem dat u gebruikt, het adres van de website vanwaar u de website hebt bezocht (referrer-URL), de hostnaam van het apparaat dat toegang heeft tot de website, de tijd van uw bezoek aan de website en uw IP-adres;
 • Gegevens over activiteiten op de website, zoals uw IP-adres, uw gedrag op de website, informatie over het apparaat dat u gebruikt, de browsertaal, de datum, tijd en duur van uw bezoek aan de website, de namen van de bezochte pagina's en het adres van de website vanwaar u toegang kreeg tot de website;
 • Locatiegegevens, zoals algemene informatie over uw locatie (bijv. tijdzone, stad/staat en/of postcode in combinatie met uw IP-adres).
2. Hoe worden uw gegevens verwerkt (doeleinden en rechtsgrond)?

2.1 Algemeen

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de in de onderstaande tabel genoemde doeleinden. Daarbij baseren we ons op de gerechtvaardigde gronden die in de tabel worden genoemd. Waar passend wordt ook vermeld welk gerechtvaardigd belang we nastreven met de verwerking. In principe zijn de volgende gerechtvaardigde gronden relevant:

 • Uitvoering van een contract (inclusief verwerking die nodig is om op uw verzoek stappen te ondernemen voorafgaand aan het aangaan van een contract) (Art. 6, lid 1, punt b) AVG);
 • Naleving van wettelijke verplichtingen (Art. 6, lid 1, punt c) AVG);
 • Gerechtvaardigde belangen (Art. 6, lid 1, punt f) AVG);
 • Toestemming (Art. 6, lid 1, punt a), Art. 7 AVG).

Voor sommige specifieke verwerkingsdoeleinden (bijv. serverlogboeken) vindt u aanvullende informatie onder de tabel.

Verwerkingsdoeleinden

Gerechtvaardigde grond

Gerechtvaardigde belangen (voor zover relevant)

Categorieën van persoonsgegevens

Aanbieden en onderhouden van de website

Gerechtvaardigd belang

Er is een gerechtvaardigd belang bij het aanbieden en onderhouden van een (wettelijk verplichte) website om de Bilfinger Groep en haar diensten en inhoud op internet te presenteren.

Serverloggegevens

Contact met u opnemen en u voorzien van informatie waarom u hebt verzocht

Uitvoering van een contract of, als u niet onze contractuele partner bent, gerechtvaardigde belangen

Er is een gerechtvaardigd belang om te reageren op uw communicatie.

Identificatiegegevens, contactgegevens, communicatiegegevens

Onze diensten, producten en website verbeteren

Gerechtvaardigde belangen

Er is een gerechtvaardigd belang om onze diensten, producten en website te verbeteren om ons bedrijf verder te ontwikkelen.

Gegevens over activiteiten op de website, locatiegegevens

Statistische informatie over het gebruik van de website verzamelen en gebruiken

Gerechtvaardigde belangen

Er is een gerechtvaardigd belang om het gebruik van de website te analyseren om deze te verbeteren.

Gegevens over activiteiten op de website, locatiegegevens

Fouten opsporen en zorgen voor de beveiliging van de website en bijbehorende systemen, inclusief het opsporen en traceren van (pogingen tot) ongeautoriseerde toegang tot webservers

Voldoen aan wettelijke verplichtingen met betrekking tot gegevensbeveiliging of, bij het ontbreken van een dergelijke verplichting, gerechtvaardigde belangen.

Er is een gerechtvaardigd belang om fouten te herstellen en de veiligheid van de website en bijbehorende systemen te waarborgen.

Serverloggegevens, gegevens van activiteiten op de website, identificatiegegevens

Marketingcommunicatie (zoals nieuwsbrieven)

Toestemming of, voor zover wettelijk toegestaan, gerechtvaardigde belangen

Er is een gerechtvaardigd belang om reclame te maken voor producten en/of diensten.

Contactgegevens, identificatiegegevens

Onze rechten waarborgen

Gerechtvaardigde belangen

Er is een gerechtvaardigd belang om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

Identificatiegegevens, contactgegevens, communicatiegegevens, serverloggegevens, gegevens van activiteiten op de website, locatiegegevens

Naleving van wettelijke verplichtingen (zoals belastingwetgeving)

Nakoming van wettelijke verplichtingen

-

Identificatiegegevens, contactgegevens, communicatiegegevens, serverloggegevens, gegevens van activiteiten op de website, locatiegegevens

Uitvoering van bedrijfstransacties (bijv. reorganisatie, fusie, verkoop, verkoop van activa, joint venture)

Gerechtvaardigde belangen

Er is een gerechtvaardigd belang om onze activa effectief te vervreemden en commercieel redelijke beslissingen te nemen over de ontwikkeling van ons bedrijf.

Identificatiegegevens, contactgegevens, communicatiegegevens, gegevens van activiteiten op de website, locatiegegevens.

Voor de hierboven genoemde verwerkingsdoeleinden kan het nodig zijn om gegevens door te geven aan andere bedrijven van de Bilfinger-groep

Toestemming, voor zover toestemming wordt gebruikt als gerechtvaardigde grond voor de betreffende verwerkingsactiviteit, anders gerechtvaardigde belangen

Er is een gerechtvaardigd belang om gegevens door te geven binnen de Bilfinger Groep voor interne administratieve doeleinden.

De categorieën van persoonsgegevens komen overeen met de categorieën die zijn vermeld voor de respectieve verwerkingsdoeleinden.

 

2.2 Serverlogs

Zoals aangegeven in de bovenstaande tabel slaan we serverlogs op, die serverloggegevens bevatten, om storingen op te sporen en op te lossen en om de veiligheid van de website en gerelateerde systemen te waarborgen.

2.3 Tool voor klantrelatiebeheer

Informatie die u ons verstrekt wanneer u contact met ons opneemt via contactformulieren op de website (mogelijk identificatiegegevens, contactgegevens en communicatiegegevens) wordt gewoonlijk opgeslagen en beheerd in onze tool voor klantrelatiebeheer. Deze tool accepteert de gegevens van de contactformulieren via een API-interface.

2.4 Toestemingsbeheer

We gebruiken een dienst om - waar nodig - uw toestemming(en) te verkrijgen voor het opnemen van diensten op onze website en om ervoor te zorgen dat diensten waarvoor toestemming is vereist, alleen worden uitgevoerd wanneer deze toestemming is gegeven. In deze context is de verwerking van uw persoonsgegevens, d.w.z. of u een (of meer) overeenkomstige toestemming(en) hebt verleend, gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen om een website aan te bieden die aan de wet voldoet.

2.5 Weergave van de aandelenkoersen

Voor de weergave van aandelenkoersen integreren we een service van EQS Group AG, die de weergave van deze koersen via iFrame mogelijk maakt.

De provider kan in deze context gegevens van activiteiten op de website verwerken. De grondslag voor deze verwerking is uw toestemming.

Meer informatie over de behandeling van gebruikersgegevens is te vinden in de gegevensbeschermingsverklaring van EQS Group AG: https://www.eqs.com/about-eqs/data-protection/.

2.6 Websiteanalyse en reclame

Deze website maakt gebruik van de open source webanalyse-service van Matomo. Matomo gebruikt technologieën die pagina-overschrijdende herkenning van de gebruiker mogelijk maken om gebruikersgedrag te analyseren (bijv. cookies of apparaat-vingerafdrukken). De door Matomo verzamelde informatie over het gebruik van deze website wordt op onze server opgeslagen. Het IP-adres wordt geanonimiseerd (2 bytes gemaskeerd) voordat het wordt opgeslagen.

Het gebruik van cookies (en vergelijkbare technologieën) voor dit doel is gebaseerd op uw toestemming. Anders is het gebruik van deze analysetool gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen in het analyseren van gebruikersgedrag om zowel onze website als onze advertenties te optimaliseren.

De door Matomo verzamelde informatie over het gebruik van deze website wordt niet met derden gedeeld.

2.7 YouTube (met uitgebreide gegevensbescherming)

Deze website sluit video's van YouTube in. De exploitant van de pagina's is Google Ireland Limited ('Google'), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

We maken gebruik van YouTube in de uitgebreide privacymodus. Volgens YouTube houdt deze modus in dat YouTube geen informatie over bezoekers van deze website opslaat voordat ze de video bekijken. Het bekendmaken van gegevens aan YouTube-partners wordt echter niet noodzakelijkerwijs uitgesloten door de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus. YouTube zal dus, ongeacht of u een video bekijkt, een verbinding tot stand brengen met het Google DoubleClick-netwerk.

Zodra u een YouTube-video op deze website start, wordt er een verbinding met de servers van YouTube tot stand gebracht. Dit laat de YouTube-server weten welke van onze pagina's u hebt bezocht. Als u bent ingelogd op uw YouTube-account, stelt u YouTube in staat om uw surfgedrag direct toe te wijzen aan uw persoonlijke profiel. U kunt dit voorkomen door uit uw YouTube-account uit te loggen.

Bovendien kan YouTube na het starten van een video verschillende cookies opslaan op uw eindapparaat of vergelijkbare herkenningstechnologieën gebruiken (bijv. apparaat-vingerafdrukken). Op deze manier kan YouTube informatie verkrijgen over de bezoekers van deze website. Deze informatie wordt onder andere gebruikt om videostatistieken te verzamelen, de gebruikerservaring te verbeteren en fraudepogingen te voorkomen.

Indien nodig kunnen er verdere gegevensverwerkingen worden uitgevoerd na het starten van een YouTube-video, waarover wij geen controle hebben.

Het gebruik van YouTube en de bijbehorende verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op ons gerechtvaardigde belang onze website op een aantrekkelijke manier te presenteren. Als er toestemming is gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens in deze context, is de verwerking gebaseerd op deze toestemming.

Zie voor meer informatie over privacy bij YouTube de privacyverklaring van YouTube op:  https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

2.8 Google Maps

Deze website maakt via een API gebruik van de Google Maps-service. De provider is Google.

Om de functies van Google Maps te kunnen gebruiken, is het nodig om uw IP-adres op te slaan.

Het gebruik van Google Maps en de bijbehorende verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op ons gerechtvaardigde belang onze website op een aantrekkelijke manier te presenteren en het gemakkelijk te maken om de plekken te vinden die we op de website aangeven. Als er toestemming is gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens in deze context, is de verwerking gebaseerd op deze toestemming.

Meer informatie over de behandeling van gebruikersgegevens, vindt u in de privacyverklaring van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

2.9 Cookies

Onze website maakt gebruik van zogenaamde 'cookies'. Cookies zijn kleine tekstbestanden en veroorzaken geen schade aan uw eindapparaat. Ze worden ofwel tijdelijk opgeslagen voor de duur van een sessie ('sessiecookies') ofwel voor een specifieke duur na de sessie ('permanente cookies') op uw eindapparaat opgeslagen. Sessiecookies worden automatisch verwijderd aan het einde van uw bezoek. Cookies die voor een specifieke duur na de sessie worden opgeslagen, worden automatisch verwijderd nadat deze duur is verstreken.

In sommige gevallen kunnen cookies van derden ook op uw eindapparaat worden opgeslagen wanneer u onze website gebruikt ('cookies van derden') Deze stellen ons of u in staat om bepaalde diensten van het bedrijf van derden te gebruiken.

Cookies hebben diverse functies. Veel cookies zijn technisch noodzakelijk omdat bepaalde webfuncties niet zouden werken zonder de cookies. Andere cookies worden gebruikt om gebruikersgedrag te evalueren of om advertenties weer te geven.

De gerechtvaardigde grond in verband met cookies (en vergelijkbare technologieën), die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren of om bepaalde door u gevraagde functies te leveren, zijn de gerechtvaardigde belangen om de website veilig en probleemloos ter beschikking te stellen.

Anders gebruiken we cookies (en vergelijkbare technologieën) alleen met uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde aanpassen of intrekken voor de toekomst in de 'Privacy-instelling'; u kunt hiertoe toegang krijgen door te klikken op het vinkje linksonder in de browser op de website. Daar vindt u ook meer informatie over de gebruikte cookies (en vergelijkbare technologieën). De gerechtvaardigde gronden voor elke verwerking van persoonsgegevens die met behulp van cookies worden verzameld, staan vermeld in de tabel in paragraaf 2.1 hierboven.

U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en cookies alleen in individuele gevallen toestaat, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit en de automatische verwijdering van cookies bij het sluiten van de browser activeert. Als cookies worden gedeactiveerd, kan de functionaliteit van deze website worden beperkt.

3. Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens (ontvangers)?

3.1    Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met dienstverleners die namens ons en op basis van onze instructies persoonsgegevens verwerken als zogeheten verwerkers om hun diensten aan ons te verlenen:

 • Provider van websitehosting (in de EU)
 • Provider van tool voor klantrelatiebeheer (in de EU)
 • Provider van toestemmingsbeheer (in de EU)
 • Provider van het versturen van nieuwsbrieven (in de EU)
 • EQS Group AG (presentatie van aandelenkoersen) (in de EU)
 • Google Ireland Limited (YouTube met uitgebreide privacy, GoogleMaps) (in de EU)

3.2    We kunnen uw persoonsgegevens delen met de volgende derden:

 • Andere bedrijven binnen de Bilfinger Groep voor zover noodzakelijk voor interne administratieve doeleinden;
 • Autoriteiten, rechtbanken en adviseurs (bijv. advocaten, accountants), voor zover we hiertoe wettelijk verplicht zijn of dit noodzakelijk is om onze rechten te waarborgen
 • Relevante derden in het kader van een zakentransactie, voor zover vereist voor een transactie
4. Geven we uw persoonsgegevens internationaal door ('doorgifte aan derde landen')?

De ontvangers van uw persoonsgegevens  (zie paragraaf 3) kunnen zich in een land buiten de Europese Unie / Europese Economische Ruimte bevinden. Voor zover het betreffende land niet door de Europese Commissie - door middel van een adequaatheidsbesluit - is erkend als een land waar persoonsgegevens adequaat worden beschermd, zullen wij uw persoonsgegevens alleen aan dergelijke landen doorgeven voor zover een ander mechanisme van Art. 44 e.v. AVG de doorgifte rechtvaardigt (bijv. modelcontractbepalingen) of een uitzondering onder Art. 49 AVG van toepassing is. Aanvullende maatregelen worden genomen/overeengekomen voor zover nodig om een adequate bescherming van de persoonsgegevens te waarborgen. Een lijst van adequaatheidsbesluiten vindt u hier.

Als er geen adequaatheidsbesluit is, vormen de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie (uit het uitvoeringsbesluit (EU) 2021/914 van 4 juni 2021) regelmatig de grondslag voor de doorgifte. Voor zover de doorgifte in deze context plaatsvindt aan een dienstverlener die voor ons als verwerker optreedt, is module twee (doorgifte van verwerkingsverantwoordelijken naar verwerkers) van de modelcontractbepalingen van toepassing; voor zover de doorgifte plaatsvindt aan andere derden, is module één (doorgifte van verwerkingsverantwoordelijken naar verwerkingsverantwoordelijken) van toepassing.

Voor meer informatie over deze doorgiften en de hiervoor gebruikte doorgiftemechanismen kunt u contact met ons opnemen via dataprivacynospam@bilfinger.com.

5. Hoelang bewaren we uw persoonsgegevens?

5.1    In het algemeen

Uw persoonsgegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.
Bij wijze van uitzondering kunnen we uw persoonsgegevens langer bewaren dan in deze paragraaf is aangegeven, voor zover dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting of om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.


5.2    Serverlogs

We bewaren serverlogs, inclusief serverloggegevens, om incidenten te onderzoeken en de veiligheid van de website en gerelateerde systemen te garanderen gedurende een periode van 7 tot 10 dagen, waarna ze worden verwijderd; serverlogs die moeten worden bewaard voor bewijsdoeleinden worden niet verwijderd totdat het incident in kwestie is opgelost.


5.3    Tool voor klantrelatiebeheer en contactformulieren

We slaan informatie op die u ons hebt verstrekt via contactformulieren op onze website en die wordt ingevoerd in onze tool voor klantenrelatiebeheer gedurende maximaal 2 jaar vanaf het moment dat er geen verdere interactie (bijv. verzenden van e-mails, verder contact) heeft plaatsgevonden.

Als bij wijze van uitzondering informatie uit contactformulieren niet via een API-interface wordt ingevoerd in onze tool voor klantenrelatiebeheer, wordt de verstrekte informatie gewoonlijk na een periode van 6 maanden verwijderd.


5.4    Toestemmingsbeheer

We slaan informatie op over de vraag of u toestemming hebt gegeven voor het leveren van bepaalde diensten op onze website (indien vereist) gedurende maximaal 365 dagen.


5.5   Nieuwsbrief

In verband met nieuwsbrieven worden uw persoonsgegevens die u actief hebt verstrekt bij het abonneren op de nieuwsbrief regelmatig bewaard zolang het abonnement op de nieuwsbrief actief is. Documentatie met betrekking tot uw toestemming om nieuwsbrieven te ontvangen wordt gewoonlijk bewaard tot drie jaar na het kalenderjaar waarin de toestemming werd ingetrokken.


5.6    Websiteanalyse

De gegevens die via de websiteanalyse worden gegenereerd, worden door ons uitsluitend op niet-persoonlijke wijze opgeslagen.


5.7    Cookies

Cookies die u niet zelf verwijdert, vervallen na de periode die is opgegeven in de 'Privacy-instelling'; deze is toegankelijk door te klikken op het vinkje op de website linksonder in de browser.

III. Speciale informatie voor mensen die contact hebben met Bilfinger via sociale media

Hieronder vindt u informatie over hoe we de persoonsgegevens verwerken van personen die met ons communiceren via sociale media.

1. Waar verzamelen we uw persoonsgegevens?

We zijn aanwezig op (i) LinkedIn, (ii) YouTube, (iii) Twitter, (iv) Instagram, (v) Xing en (vi) Facebook.

De providers van deze sociale media verwerken informatie over uw interactie met de aanwezigheid van ons bedrijf op het betreffende netwerk en gegevens die u verstrekt in uw betreffende profiel. De providers voegen deze gegevens samen en leveren ze aan ons als statistieken; u kunt echter niet worden geïdentificeerd aan de hand van deze statistieken. Deze statistieken helpen ons om trends en demografische gegevens te begrijpen van de groepen mensen die interactie hebben met de aanwezigheid van ons bedrijf. 

De providers van sociale netwerken zijn de volgende bedrijven:

 • LinkedIn: LinkedIn Ireland Unlimited Company („LIUC”), Wilton Place, Dublin 2, Irland

In verband met de verwerking van uw persoonsgegevens om de statistieken te produceren, zijn wij en LIUC gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken. In het kader hiervan zijn wij en LIUC een overeenkomst voor gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken aangegaan (hier beschikbaar). Op grond van deze overeenkomst neemt LIUC de naleving op zich van de verplichtingen inzake gegevensbescherming die bestaan in verband met het verstrekken van de statistieken. Dit omvat de naleving van alle rechten die u hebt als gebruiker van LinkedIn. Dit zijn bijvoorbeeld uw rechten op informatie, openbaarmaking, verwijdering en bezwaar. LIUC zorgt er ook voor dat eventuele bestaande meldingsplichten als gevolg van inbreuken op persoonsgegevens (zoals jegens autoriteiten of u) worden nagekomen. LIUC zorgt er daarom ook voor dat LinkedIn-leden geïnformeerd worden over de verwerkte gegevens.

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens door LIUC bij het gebruik van LinkedIn vindt u in de privacyverklaring van LIUC, die hier beschikbaar is. De gebruikersovereenkomst voor LinkedIn vindt u hier.

 • YouTube: Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens door Google bij het gebruik van YouTube vindt u in de privacyverklaring van Google, die hier beschikbaar is. De servicevoorwaarden voor YouTube vindt u hier.

 • Twitter: Twitter International Unlimited Company („TIUC”), One Cumberland Place, Fenian Street Dublin 2, Irland

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens door TIUC bij het gebruik van Twitter vindt u in de privacyverklaring van Twitter, die hier beschikbaar is. De gebruikersovereenkomst voor Twitter vindt u hier.

 • Instagram: Meta Platforms Ireland Limited („Meta”), 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens door Meta bij het gebruik van Instagram vindt u in de privacyverklaring van Meta, die hier beschikbaar is. De gebruiksvoorwaarden voor Instagram vindt u hier.

 • Facebook: Meta Platforms Ireland Limited („Meta”), Block J, Serpentine Avenue, Dublin 4, Irland

In verband met de verwerking van uw persoonsgegevens om de statistieken te produceren, zijn wij en Meta gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken. In het kader hiervan zijn wij en Meta een overeenkomst voor gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken aangegaan (hierbeschikbaar). Daarna zijn wij en Meta overeengekomen dat Meta verplicht is om de rechten van betrokkenen op grond van Artikel 15 tot en met 20 van de AVG (met name het recht op toegang, het recht op rectificatie, het recht op wissing, het recht op beperking van de verwerking en het recht op bezwaar) mogelijk te maken met betrekking tot persoonsgegevens die door Meta zijn opgeslagen na gezamenlijke verwerking. U kunt uw rechten uitoefenen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens tegenover Meta.

In het kader van deze regeling zijn we ook verplicht om u te informeren over het volgende: Meta baseert zich op de rechtsgrond 'gerechtvaardigde belangen' (Art. 6, lid 1, punt f) AVG) voor de verwerking van uw persoonsgegevens in verband met de statistieken.

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens door Meta bij het gebruik van Facebook, in het bijzonder de contactgegevens van Meta en de contactgegevens van de aangewezen functionaris voor gegevensbescherming van Meta, alsmede uw rechten ten opzichte van Meta, vindt u in de privacyverklaring van Meta, die hier beschikbaar is. De servicevoorwaarden voor Facebook vindt u hier.

We verzamelen uw persoonsgegevens wanneer u interactie met ons hebt via sociale media. De categorieën persoonsgegevens die we tijdens een dergelijke interactie verwerken, zijn afhankelijk van het gebruikte platform. Dit kan onder andere de volgende categorieën persoonsgegevens betreffen:

 • Identificatiegegevens (als u contact met ons opneemt via sociale media): zoals uw voor- en achternaam;
 • Contactgegevens (als u contact met ons opneemt via sociale media): zoals uw e-mailadres en telefoonnummer;
 • Communicatiegegevens (als u contact met ons opneemt via sociale media): zoals het bedrijf waarvoor u werkt of namens wie u contact met ons opneemt, het land waarin u gevestigd bent en de inhoud van uw bericht;
 • Gegevens over activiteiten op sociale media, zoals uw IP-adres, uw gedrag op sociale media, informatie over het apparaat dat u gebruikt, de browsertaal, de datum, tijd en duur van uw bezoek aan sociale media;
 • Locatiegegevens, zoals algemene informatie over uw locatie (bijv. tijdzone, stad/staat en/of postcode in combinatie met uw IP-adres).
2. Hoe worden uw gegevens verwerkt (doeleinden en rechtsgrond)?

2.1 Algemeen

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de in de onderstaande tabel genoemde doeleinden. Daarbij baseren we ons op de gerechtvaardigde gronden die in de tabel worden genoemd. Waar passend wordt ook vermeld welk gerechtvaardigd belang we nastreven met de verwerking. In principe zijn de volgende gerechtvaardigde gronden relevant:

 • uitvoering van een contract (inclusief verwerking die nodig is om op uw verzoek stappen te ondernemen voorafgaand aan het aangaan van een contract) (Art. 6, lid 1, punt b) AVG);
 • Naleving van wettelijke verplichtingen (Art. 6, lid 1, punt c) AVG);
 • Gerechtvaardigde belangen (Art. 6, lid 1, punt f) AVG);
 • Toestemming (Art. 6, lid 1, punt a), Art. 7 AVG).

Verwerkingsdoeleinden

Gerechtvaardigde grond

Gerechtvaardigde belangen (voor zover relevant)

Categorieën van persoonsgegevens

Aanwezigheid van het bedrijf op sociale media

Gerechtvaardigd belang

Er is een gerechtvaardigd belang bij het aanbieden en onderhouden van een (wettelijk verplichte) aanwezigheid op sociale media om de Bilfinger Groep en haar diensten en inhoud op internet te presenteren.

Gegevens van activiteit op sociale media

Contact met u opnemen en u voorzien van informatie waarom u hebt verzocht

Uitvoering van een contract of, als u niet onze contractuele partner bent, gerechtvaardigde belangen

Er is een gerechtvaardigd belang om te reageren op uw contact.

Identificatiegegevens, contactgegevens, communicatiegegevens

Onze diensten, producten en aanwezigheid van ons bedrijf op sociale media verbeteren

Gerechtvaardigde belangen

Er is een gerechtvaardigd belang om onze diensten, producten en aanwezigheid op sociale media te verbeteren om ons bedrijf verder te ontwikkelen.

Gegevens van activiteit op sociale media

Statistische informatie over het gebruik van aanwezigheid van het bedrijf op sociale media verzamelen en gebruiken

Gerechtvaardigde belangen

Er is een gerechtvaardigd belang om het gebruik van de aanwezigheid op sociale media te analyseren om deze te verbeteren.

Gegevens van activiteit op sociale media, locatiegegevens

Marketingcommunicatie (zoals nieuwsbrieven)

Toestemming of, voor zover wettelijk toegestaan, gerechtvaardigde belangen

Er is een gerechtvaardigd belang om reclame te maken voor producten en/of diensten.

Contactgegevens, identificatiegegevens

Interactie via sociale media

Gerechtvaardigde belangen

Er is een gerechtvaardigd belang bij het interactie hebben met volgers en andere belanghebbende partners via sociale media om de Bilfinger Groep en haar diensten op internet te presenteren.

De categorieën persoonsgegevens zijn afhankelijk van het gebruikte platform. Het gaat met name om de volgende categorieën: Contactgegevens, identificatiegegevens en andere informatie die u ons verstrekt in het kader van de interactie via sociale media.

Uitvoering van sweepstakes

Uitvoering van een contract

-

Persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de sweepstake en die door de gebruiker zijn verstrekt, evenals gegevens die door het sociale netwerk zijn verzameld (identificatiegegevens, locatiegegevens, andere informatie die relevant is voor de uitvoering van de sweepstake).

Onze rechten waarborgen

Gerechtvaardigde belangen

Er is een gerechtvaardigd belang om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

Identificatiegegevens, contactgegevens, berichtgegevens, gegevens van activiteit op sociale media, locatiegegevens.

Naleving van wettelijke verplichtingen (zoals belastingwetgeving)

Nakoming van wettelijke verplichtingen

-

Identificatiegegevens, contactgegevens, communicatiegegevens, gegevens van activiteit op sociale media, locatiegegevens.

Uitvoering van bedrijfstransacties (bijv. reorganisatie, fusie, verkoop, verkoop van activa, joint venture)

Gerechtvaardigde belangen

Er is een gerechtvaardigd belang om onze activa effectief te vervreemden en commercieel redelijke beslissingen te nemen over de ontwikkeling van ons bedrijf.

Identificatiegegevens, contactgegevens, berichtgegevens, gegevens van activiteit op sociale media, locatiegegevens.

Voor de hierboven genoemde verwerkingsdoeleinden kan het nodig zijn om gegevens door te geven aan andere bedrijven van de Bilfinger Groep

Toestemming, voor zover toestemming wordt gebruikt als gerechtvaardigde grond voor de betreffende verwerkingsactiviteit, anders gerechtvaardigde belangen

Er is een gerechtvaardigd belang om gegevens door te geven binnen de Bilfinger Groep voor interne administratieve doeleinden.

De categorieën van persoonsgegevens komen overeen met de categorieën die zijn vermeld voor de respectieve verwerkingsdoeleinden.

 

2.2 Analyse van gebruikersgedrag in sociale media

De aanbieders van sociale media verwerken informatie over hoe u omgaat met onze aanwezigheid op het betreffende netwerk en gegevens die u invoert in uw betreffende profiel. De providers aggregeren deze gegevens en stellen ze als statistieken aan ons beschikbaar; u kunt echter niet worden geïdentificeerd aan de hand van deze geaggregeerde gegevens. Deze statistieken helpen ons om trends en demografische gegevens van de groepen mensen die interactie hebben met onze bedrijfsaanwezigheid beter te begrijpen. Details over onze bedrijfsaanwezigheid op sociale media en de respectieve providers zijn te vinden in sectie 1.

 

Doeleinden van de verwerking

Wettelijke basis

Legitieme belangen (indien relevant)

Categorieën van persoonlijke gegevens

Plaatsing van advertenties

Legitieme belangen

Er is een legitiem belang bij het analyseren van het gebruik van sociale media om advertenties zo gericht mogelijk weer te geven. Er is ook een legitiem belang om reclame te maken voor producten en/of diensten.

De categorieën van de persoonsgegevens zijn afhankelijk van het gebruikte platform. Het gaat met name om de volgende categorieën: Gegevens over activiteiten op sociale media, identificatiegegevens, contactgegevens, berichtgegevens, locatiegegevens.

2.2 Analyse van gebruiksgedrag op sociale media

De providers van sociale media verwerken informatie over uw interactie met de aanwezigheid van ons bedrijf op het betreffende netwerk en gegevens die u verstrekt in uw betreffende profiel. De providers voegen deze gegevens samen en leveren ze aan ons als statistieken; u kunt echter niet worden geïdentificeerd aan de hand van deze samengevoegde gegevens. Deze statistieken helpen ons om trends en demografische gegevens te begrijpen van de groepen mensen die interactie hebben met de aanwezigheid van ons bedrijf. Meer informatie over de aanwezigheid van ons bedrijf op sociale media en de respectieve providers is te vinden in paragraaf 1.

 

Verwerkingsdoeleinden

Gerechtvaardigde grond

Gerechtvaardigde belangen (voor zover relevant)

Categorieën van persoonsgegevens

Advertenties plaatsen

Gerechtvaardigde belangen

Er is een gerechtvaardigd belang om het gebruik van de aanwezigheid op sociale media te evalueren om zo gericht mogelijk te adverteren. Verder is er een gerechtvaardigd belang om producten en/of diensten te adverteren.

De categorieën persoonsgegevens zijn afhankelijk van het gebruikte platform. Het gaat met name om de volgende categorieën: gegevens van activiteit op sociale media, identificatiegegevens, contactgegevens, communicatiegegevens, locatiegegevens.

2.3 Sociale media

In verband met onze kanalen op sociale media en die van andere bedrijven van de Bilfinger Groep, vragen wij u om de privacyverklaringen van het betreffende platform te raadplegen als u meer wilt weten over de verwerking van uw persoonsgegevens op deze platforms

3. Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens (ontvangers)?

3.1 Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met dienstverleners die namens ons en op basis van onze instructies persoonsgegevens verwerken als zogeheten verwerkers om hun diensten aan ons te verlenen:

 • Provider van toestemmingsbeheer (in de EU)
 • Provider van het versturen van nieuwsbrieven (in de EU)

3.2 We kunnen uw persoonsgegevens delen met de volgende derden:

 • Andere bedrijven binnen de Bilfinger Groep voor zover noodzakelijk voor interne administratieve doeleinden;
 • Autoriteiten, rechtbanken en adviseurs (bijv. advocaten, accountants), voor zover we hiertoe wettelijk verplicht zijn of dit noodzakelijk is om onze rechten te waarborgen
 • elevante derden in het kader van een zakentransactie, voor zover vereist voor een transactie
4. Geven we uw persoonsgegevens internationaal door ('doorgifte aan derde landen')?

De ontvangers van uw persoonsgegevens (zie paragraaf 3) kunnen zich in een land buiten de Europese Unie / Europese Economische Ruimte bevinden. Voor zover het betreffende land niet door de Europese Commissie - door middel van een adequaatheidsbesluit - is erkend als een land waar persoonsgegevens adequaat worden beschermd, zullen wij uw persoonsgegevens alleen aan dergelijke landen doorgeven voor zover een ander mechanisme van Art. 44 e.v. AVG de doorgifte rechtvaardigt (bijv. modelcontractbepalingen) of een uitzondering onder Art. 49 AVG van toepassing is. Aanvullende maatregelen worden genomen/overeengekomen voor zover nodig om een adequate bescherming van de persoonsgegevens te waarborgen. Een lijst van adequaatheidsbesluiten vindt u hier.

Als er geen adequaatheidsbesluit is, vormen de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie (uit het uitvoeringsbesluit (EU) 2021/914 van 4 juni 2021) regelmatig de grondslag voor de doorgifte. Voor zover de doorgifte in deze context plaatsvindt aan een dienstverlener die voor ons als verwerker optreedt, is module twee (doorgifte van verwerkingsverantwoordelijken naar verwerkers) van de modelcontractbepalingen van toepassing; voor zover de doorgifte plaatsvindt aan andere derden, is module één (doorgifte van verwerkingsverantwoordelijken naar verwerkingsverantwoordelijken) van toepassing.

Voor meer informatie over deze doorgiften en de hiervoor gebruikte doorgiftemechanismen kunt u contact met ons opnemen via dataprivacynospam@bilfinger.com.

5. Hoelang bewaren we uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.

Bij wijze van uitzondering kunnen we uw persoonsgegevens langer bewaren dan in deze paragraaf is aangegeven, voor zover dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting of om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

5.1 Nieuwsbrief

In verband met nieuwsbrieven worden uw persoonsgegevens die u actief hebt verstrekt bij het abonneren op de nieuwsbrief regelmatig bewaard zolang het abonnement op de nieuwsbrief actief is. Documentatie met betrekking tot uw toestemming om nieuwsbrieven te ontvangen wordt gewoonlijk bewaard tot drie jaar na het kalenderjaar waarin de toestemming werd ingetrokken.

5.2 Analyse van gebruiksgedrag op sociale media

De gegevens die via de analyse worden gegenereerd, worden door ons uitsluitend op niet-persoonlijke wijze verzameld en opgeslagen.

IV. Speciale informatie voor zakenpartners

Hieronder vindt u informatie over de verwerking van persoonsgegevens van zakenpartners, d.w.z. voor personen die een zakenrelatie met ons hebben, met inbegrip van maar niet beperkt tot vertegenwoordigers en werknemers van klanten, leveranciers, dienstverleners en externe adviseurs.

1. Waar verzamelen we uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen persoonsgegevens rechtstreeks van u of kunnen deze ontvangen van uw werkgever/klant, die deze gegevens aan ons verstrekt voor het afhandelen van de zakenrelatie met hen (bijv. om contact met u op te nemen).

Dit zijn in het bijzonder de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • Identificatiegegevens: zoals uw voor- en achternaam;
 • Contactgegevens en administratieve gegevens: zoals uw zakelijke e-mailadres en zakelijke telefoonnummer; het bedrijf waarvoor u werkt, uw functie en activiteit binnen dat bedrijf, uw zakenrelatie met ons, het land waarin u gevestigd bent;
 • Communicatiegegevens zoals de inhoud van de communicatie tussen u en ons
 • Betalingsgegevens zoals betalingsdoelen, bankgegevens en andere informatie die nodig is om betalingen te verwerken.
2. Hoe worden uw gegevens verwerkt (doeleinden en rechtsgrond)?

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de in de onderstaande tabel genoemde doeleinden. Daarbij baseren we ons op de gerechtvaardigde gronden die in de tabel worden genoemd. Waar passend wordt ook vermeld welk gerechtvaardigd belang we nastreven met de verwerking. In principe zijn de volgende gerechtvaardigde gronden relevant:

 • uitvoering van een contract (inclusief verwerking die nodig is om op uw verzoek stappen te ondernemen voorafgaand aan het aangaan van een contract) (Art. 6, lid 1, punt b) AVG);
 • Naleving van wettelijke verplichtingen (Art. 6, lid 1, punt c) AVG);
 • Gerechtvaardigde belangen (Art. 6, lid 1, punt f) AVG);
 • Toestemming (Art. 6, lid 1, punt a), Art. 7 AVG).

Verwerkingsdoeleinden

Gerechtvaardigde grond

Gerechtvaardigde belangen (voor zover relevant)

Categorieën van persoonsgegevens

Uitvoering van een contract (of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen) met (i) u of (ii) uw werkgever/klant (met inbegrip van het beheer van de relevante zakenrelatie, de contacten en de communicatie).

(i) de uitvoering van een contract; of (ii) gerechtvaardigde belangen (als uw werkgever/klant een contract met ons heeft afgesloten of van plan is af te sluiten).

Er is een gerechtvaardigd belang om het contract tussen ons en uw werkgever/klant efficiënt en productief uit te voeren.

Identificatiegegevens, contactgegevens en administratieve gegevens, communicatiegegevens

Betalingsverwerking als u onze contractuele partner bent en betalingen van ons ontvangt

Uitvoering van een contract

-

Identificatiegegevens, contactgegevens en administratieve gegevens, betalingsgegevens

Fraudepreventie

Gerechtvaardigde belangen

Er is een gerechtvaardigd om fraude te voorkomen om onze activa en die van onze (andere) zakenpartners te beschermen.

Identificatiegegevens, contactgegevens en administratieve gegevens, communicatiegegevens

Marketingcommunicatie (zoals nieuwsbrieven)

Toestemming

-

Identificatiegegevens, contactgegevens en administratieve gegevens

Onze rechten waarborgen

Gerechtvaardigde belangen

Er is een gerechtvaardigd belang om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

Identificatiegegevens, contactgegevens en administratieve gegevens, communicatiegegevens, betalingsgegevens

Naleving van wettelijke verplichtingen (zoals belastingwetgeving)

Nakoming van wettelijke verplichtingen

-

Identificatiegegevens, contactgegevens en administratieve gegevens, communicatiegegevens, betalingsgegevens

Uitvoering van bedrijfstransacties (bijv. reorganisatie, fusie, verkoop, verkoop van activa, joint venture)

Gerechtvaardigde belangen

Er is een gerechtvaardigd belang om onze activa effectief te vervreemden en commercieel redelijke beslissingen te nemen over de ontwikkeling van ons bedrijf.

Identificatiegegevens, contactgegevens en administratieve gegevens, communicatiegegevens, betalingsgegevens

Voor de hierboven genoemde verwerkingsdoeleinden kan het nodig zijn om gegevens door te geven aan andere bedrijven van de Bilfinger Groep.

Toestemming, voor zover toestemming wordt gebruikt als gerechtvaardigde grond voor de betreffende verwerkingsactiviteit, anders gerechtvaardigde belangen

Er is een gerechtvaardigd belang om gegevens door te geven binnen de Bilfinger Groep voor interne administratieve doeleinden.

De categorieën van persoonsgegevens komen overeen met de categorieën die zijn vermeld voor de respectieve verwerkingsdoeleinden.

 

Als uw persoonsgegevens niet aan ons ter beschikking worden gesteld, zijn wij mogelijk niet in staat om de zakenrelatie met u of uw werkgever of klant (volledig) uit te voeren.

 

3.  Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens (ontvangers)?

3.1 Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met dienstverleners die namens ons en op basis van onze instructies persoonsgegevens verwerken als zogeheten verwerkers om hun diensten aan ons te verlenen:

 • Provider van tool voor klantrelatiebeheer (in de EU)
 • Provider van het versturen van nieuwsbrieven (in de EU)

3.2 We kunnen uw persoonsgegevens delen met de volgende derden:

 • Andere bedrijven binnen de Bilfinger Groep voor zover noodzakelijk voor interne administratieve doeleinden;
 • Autoriteiten, rechtbanken en adviseurs (bijv. advocaten, accountants), voor zover we hiertoe wettelijk verplicht zijn of dit noodzakelijk is om onze rechten te beschermen
 • Relevante derden in het kader van een zakentransactie, voor zover vereist voor een transactie
4. Geven we uw persoonsgegevens internationaal door ('doorgifte aan derde landen')?

De ontvangers van uw persoonsgegevens (zie paragraaf 3) kunnen zich in een land buiten de Europese Unie / Europese Economische Ruimte bevinden. Voor zover het betreffende land niet door de Europese Commissie - door middel van een adequaatheidsbesluit - is erkend als een land waar persoonsgegevens adequaat worden beschermd, zullen wij uw persoonsgegevens alleen aan dergelijke landen doorgeven voor zover een ander mechanisme van Art. 44 e.v. AVG de doorgifte rechtvaardigt (bijv. modelcontractbepalingen) of een uitzondering volgens Art. 49 AVG van toepassing is. Aanvullende maatregelen worden genomen/overeengekomen voor zover nodig om een adequate bescherming van de persoonsgegevens te waarborgen. Een lijst van adequaatheidsbesluiten vindt u hier.

Als er geen adequaatheidsbesluit is, vormen de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie (uit het uitvoeringsbesluit (EU) 2021/914 van 4 juni 2021) regelmatig de grondslag voor de doorgifte. Voor zover de doorgifte in deze context plaatsvindt aan een dienstverlener die voor ons als verwerker optreedt, is module twee (doorgifte van verwerkingsverantwoordelijken naar verwerkers) van de modelcontractbepalingen van toepassing; voor zover de doorgifte plaatsvindt aan andere derden, is module één (doorgifte van verwerkingsverantwoordelijken naar verwerkingsverantwoordelijken) van toepassing.

Voor meer informatie over deze doorgiften en de hiervoor gebruikte doorgiftemechanismen kunt u contact met ons opnemen via dataprivacynospam@bilfinger.com.

5. Hoelang bewaren we uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden regelmatig verwijderd zodra het niet langer nodig is om het doel te behalen waarvoor ze zijn verzameld. De persoonsgegevens worden daarom gewoonlijk uiterlijk verwijderd wanneer de contractuele relatie met u of uw werkgever/klant is beëindigd en de toepasselijke verjaringstermijnen zijn verstreken.

De persoonsgegevens van nieuwe leads die we hebben ingevoerd in onze tool voor klantenrelatiebeheer zullen in eerste instantie binnen 28 dagen worden gecontroleerd om te bepalen of ze nog steeds nodig zijn voor de doeleinden die worden beschreven in paragraaf 2 hierboven. Als we op basis van deze controle niet kunnen concluderen dat de persoonsgegevens voor dit doel nodig zijn, worden ze binnen vier weken na het verstrijken van deze 28 dagen verwijderd. Deze controle wordt daarna elke drie jaar herhaald en als we tijdens deze controle niet binnen 28 dagen concluderen dat de persoonsgegevens nog steeds nodig zijn, worden ze verwijderd.

De persoonsgegevens van contacten die we hebben ingevoerd in onze tool voor klantenrelatiebeheer worden elke tien jaar gecontroleerd om te bepalen of ze nog steeds nodig zijn voor de doeleinden die worden beschreven in paragraaf 2 hierboven. Als we tijdens deze controle niet binnen 28 dagen concluderen dat de persoonsgegevens nog steeds nodig zijn, worden ze verwijderd.

We bewaren e-mails zolang ze nodig zijn voor onze bedrijfsdoeleinden.

Voor zover persoonsgegevens worden verwerkt op basis van toestemming, verwijderen we deze gegevens over het algemeen wanneer de toestemming wordt ingetrokken. De documentatie in verband met deze toestemming wordt regelmatig bewaard tot drie jaar na het kalenderjaar waarin de toestemming werd ingetrokken.

Bij wijze van uitzondering kunnen we uw persoonsgegevens een langere periode bewaren, voor zover dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting of om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

V. Wijzigingen van deze privacyverklaring

We behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring te allen tijde aan te passen of te wijzigen om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving. Controleer regelmatig of deze privacyverklaring is gewijzigd.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd in juni 2023.

captcha
Uw bericht aan
captcha